logo_hukvaldy1 Prevence
Czech Čeština‎

Prevence

Minimální preventivní program 2020/2021

Hodnocení školního roku 2019/2020

Chod školního roku 2019/2020 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy.
Vynikající je rovněž spolupráce se Sdružením rodičů, se kterými jsme pro žáky a rodiče připravili během roku několik zajímavých akcí. Za všechny jmenujme alespoň Rozsvícení vánočního stromu nebo Mejdan za školou. Úplný přehled všech sportovních a kulturních akcí je možné najít ve výroční zprávě školy.
Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovni. Zdravý tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole.
Všechny třídy si na začátku školního roku ve spolupráci s třídními učiteli vytvořily svá vlastní pravidla ohledně vzájemných vztahů a třídní učitelé zpracovali sociometrii třídy. Rovněž se nám osvědčily třídnické hodiny, ve kterých třídní učitelé řešili s žáky jejich problémy.
Školní klub pod sebou ve školním roce 2019/2020 sdružoval celkem 9 zájmových útvarů: Florbal, Mladého technika, Modeláře - Mechatroniku, Keramiku, Snaggolf, Angličtinu s Cambridge, Vaření a stolování, Šikovné ruce a Pěvecký sbor. V rámci prevence dopravy navštívili v říjnu žáci 4. a 5. ročníku dopravní hřiště v Příboře. Ve stejném měsíci se všichni žáci školy zúčastnili preventivního programu S hudbou proti drogám. Na začátku druhého pololetí jsme opět oslovili pracovníky Centra primární prevence v Ostravě, aby pak v červnu s žáky druhého stupně probrali některá důležitá témata (šikana, kyberšikana, drogy a bezpečné sexuální chování). Vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR se akce neuskutečnila. Ještě před tímto opatřením se Sdružení rodičů podařilo zajistit setkání s PhDr. Janem Svobodou, který si pro rodiče připravil seminář na téma Láska v rodině.
První stupeň si připomenul problematiku návykových látek v hodinách prvouky v kapitolách o těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy a také v hodinách přírodopisu v kapitolách o lidských orgánech a zdravém životním stylu. Součástí učebních osnov předmětu Prvouka je také dopravní výchova. Ve výchově ke zdraví žáci osmého a devátého ročníku diskutovali na téma „Prevence zneužívání návykových látek“. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou „Látky životu nebezpečné“ a „Deriváty uhlovodíků“, kde se diskutovalo o vlivu drog a alkoholu na organismus člověka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka a také se touto problematikou zabývala v kapitole „Hygiena duševní činnosti“, sedmáci pak v kapitole „Rostliny“. V hodinách výchov k občanství bylo toto téma připomenuto v kapitolách „Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu života“. Navíc v hodinách VkZ a VkO byly využívány filmy týkající se dané problematiky. V informatice jsou žáci seznamováni s chováním na internetu a upozorněni na možná nebezpečí.
Od roku 1998 je na naší škole zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy. Stejně tak mohou učinit i v rámci schůzky školního parlamentu, který se pod vedením výchovného poradce schází jednou za měsíc.
Nové informace v dané oblasti přináší i časopis Prevence, jehož jsme předplatitelem. Webové stránky školy obsahují sekci prevence, kde může veřejnost najít strategii školy v oblasti prevence, minimální preventivní program a také program proti šikanování, který je od školního roku 2008/2009 součástí minimálního preventivního program.
Pro snadnější komunikaci mezi rodiči a učiteli je možno využít pevnou linku, mail, systém i-školy nebo mobilní telefony.

Ředitelna a zástupce ředitele 558 699 238
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 724 217 985
Mgr. Martin Křenek, zástupce ř.š. a školní metodik prevence 724 217 986
Mgr. Marcela Jašková, výchovný poradce 721 859 990

E - mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (hlavní adresa ředitelství školy)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (školní metodik prevence)

2. Výskyt rizikových projevů chování na škole ve školním roce 2019/2020

ročník

snížená známka

z chování

neomluvené

hodiny

alkohol

kouření

ostatní

drogy

agresivní formy

chování a šikana

krádeže

1.

-

2

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

1

-

3.

-

12

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

4

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

-

-

9.

-

-

-

-

-

-

-

celkem

0

18

0

0

0

1

0

 

3. Plán na školní rok 2020/2021

Hlavní základy MPP budou na naší škole postaveny na těchto pilířích:

 • Žáci a rodiče

Informace budou žákům nadále předávány v hodinách VkO, VkZ, Ch, INF a Př. Také příští školní rok chceme žákům nabídnout pestrou škálu volno časových aktivit. Nabídka všech zájmových útvarů ve školním roce 2020/2021 je zveřejněna na webových stránkách školy. Připravíme pro žáky odpolední a víkendové akce nad rámec jejich volno časových aktivit (Mejdan za školou, karneval, lampiónový průvod atd.). Do všech rodin prvního ročníku rozdáme informační leták o šikaně, který vychází z knihy M. Koláře Bolest šikanování.

 • Spolupráce s institucemi

Nadále budeme spolupracovat s institucemi, které se danou problematikou zabývají (PPP, OSPOD, CNN, Policie, PPPP Ostrava). Znovu oslovíme pracovníky Poradny pro primární prevenci v Ostravě a zrealizujeme programy, pro 6. ročník Nebezpečí kyberšikany, pro 7. ročník Nebezpečí šikany, pro 8. ročník Drogy v dospívání a pro 9. ročník Bezpečné sexuální chování v dospívání. Během školního roku se obrátíme na kurátorku OSPODu, aby s žáky 7. a 8. ročníku probrala otázku právní odpovědnosti dětí do 15 let. Pro žáky 4. a 5. tříd opět domluvíme ve spolupráci se Sdružením rodičů preventivní aktivity v rámci prevence rizikového chování v dopravě a naplánujeme návštěvu kina, aby žáci shlédli snímek V síti, který se zabývá problematikou zneužívání dětí na sociálních sítích. Protože minulá přednáška PhDr. Jana Svobody vzbudila mezi rodiči velký ohlas, pokusíme se zajistit další setkání, abychom mohli opět navázat na téma výchovy v rodině. Na konci školního roku vyplníme zprávu prostřednictvím portálu preventivni-aktivity.cz.

 • Škola

Učitelé budou s žáky v třídnických hodinách diskutovat o chování, vztazích, kázni, a vandalismu. Všechny ročníky si ve spolupráci s třídním učitelem vytvoří svá vlastní pravidla ohledně vzájemných vztahů ve třídě. Třídní učitelé zpracují na začátku školního roku sociometrii třídy. Během roku plánujeme doplňovat webové stránky školy, nástěnku, knihovnu a videotéku novými materiály. I pro příští školní rok zůstaneme předplatiteli časopisu Prevence, který je pro nás užitečným zdrojem nových informací v dané problematice. Od roku 1998 mohou žáci využívat schránku důvěry.

Vypracoval: Mgr. Martin Křenek, školní metodik prevence
Schválila: Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

 

Program proti šikanování  

Prvním bodem našeho programu proti šikanování je vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Výchovný poradce a koordinátor prevence, kteří procházejí dalším vzděláváním, zajišťují předávání důležitých informací ostatním pedagogům ve škole. Ve svém studijním volnu dostali k prostudování knihy Bolest šikanování, zejména kapitolu Jak léčit bolest školních šikan,  Agresivita dětí, Jak zacházet s agresivitou, odkaz na filmy Mezi stěnami, Mezi nimi, Na hraně, Sami a Jakub, dotazníky umožňující mapovat výskyt šikany na škole a sociální klima třídy a další materiály a samozřejmě všichni zaměstnanci školy byli seznámeni s tímto programem, a školním řádem. Tímto jsme do této problematiky zainteresovali všechny pracovníky, protože předpoklad celoplošného přístupu je jednou z hlavních podmínek funkčnosti tohoto programu.

Pro kvalitnější a snadnější komunikaci mezi pedagogy jsme vytvořili užší pracovní tým, jehož členy jsou ředitel školy, výchovný poradce, koordinátor prevence a vedoucí předmětové komise z prvního stupně.

Každý rok ve 3. až 9. ročníku pravidelně provádíme na portálu proskoly.cz sociometrii pro zmapování vztahů v jednotlivých třídách. Výsledky jsou prezentovány pedagogickým pracovníkům školy a citlivě podle potřeby rodičům.

Součástí tohoto programu je také vypracování dvou krizových scénářů při řešení šikanování. První se týká postupu první pomoci při počátečních stádiích šikanování a druhý je určen pro situaci, kdy škole potřebuje pomoc zvenku. Oba tyto scénáře vycházejí z knihy Bolest šikanování.

A: Počáteční šikana

 • stanovení formy šikany
 • rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
 • nalezení vhodných svědků
 • individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
 • zajištění ochrany obětem
 • rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
 • výchovný pohovor nebo výchovná komise a vyvodit sankce dle školního řádu
 • třídnická hodina
 • mimořádná třídní schůzka
 • práce s celou třídou

B: Pokročilá šikana

 • překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
 • zalarmování pedagogických pracovníků a informování vedení školy
 • zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
 • pokračující pomoc a podpora oběti
 • nahlášení policii a informovat zákonné zástupce obětí a agresorů
 • rozhovor s oběťmi a svědky, popřípadě konfrontace mezi nimi
 • rozhovor s agresory, popřípadě konfrontace mezi nimi
 • vyvodit sankce dle školního řádu

Třídní učitelé v jednotlivých třídách s žáky diskutují o rozdílu mezi šikanováním a škádlením, hledají společně odpověď na otázku, jak by se ve třídě cítili bezpečně a co pro to mohou sami udělat. V souvislosti s tím si žáci ve spolupráci s třídními učiteli v jednotlivých třídách vytvářejí na začátku školního roku svá vlastní pravidla vzájemných vztahů.

Dalším bodem je prevence v samotné výuce. Konkrétně se jedná o hodiny výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, českého jazyka, kde jsou využívány různé metodické a výukové materiály a také beletristická literatura. V souvislosti s novým metodickým pokynem o prevenci šikany zavádíme ve všech ročnících od druhého pololetí 2016/2017 jednou měsíčně třídnickou hodinu.

Do prevence mimo vyučování naše škola zahrnuje hlavně mimoškolní a zájmové aktivity, návštěvy filmových a divadelních představení, sportovní soutěže, školy v přírodě, zájezdy na hory, radu žáků, schránku důvěry, družinu a akce pro děti pořádané ve spolupráci s rodiči.

Ochranný režim  na naší škole je postaven především na školním řádu. V odstavci 3 je konkrétně zakotvena věta, že projevy šikany, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, vulgární vyjadřování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům, skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší) nebo zaměstnancům, krádeže nebo další protiprávní jednání jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány. Jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a jako takové budou posuzovány. Příloha č. 4 pak řeší organizaci a zajištění dohledu v průběhu vyučování a při činnostech mimo prostory školy. Vždy na začátku nového školního roku vedení školy vypracovává plán dohledu učitelů o přestávkách na jednotlivých chodbách, a pokud to okolnosti vyžadují i zvýšenou kontrolu rizikovějších prostor, jako jsou toalety nebo šatny.

Za důležité považujeme seznámit s těmito aktivitami rodiče. Koordinátor prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelkou školy vypracoval informační leták o šikaně pro rodiče (viz. příloha č. 1), který vychází z knihy Bolest šikanování, a rozdal jej do rodin žáků prvního ročníku. Dále je tento leták každoročně uveřejněn na webových stránkách školy v sekci prevence. Tam také veřejnost najde tento program.

Školní poradenské služby na naší škole zajišťují v této oblasti výchovný poradce a koordinátor prevence. Oba mají na svých informačních panelech nebo webové stránce vyvěšeny konzultační hodiny a jsou vybaveni kontakty na instituce, které se touto problematikou zabývají (PPP, CNN, SPC, Policie ČR apod.). Hlavním cílem výchovného poradce a koordinátora prevence je mezi jimi a žáky budovat takové vztahy, které se dají označit jako trvale důvěryhodné.

V širším měřítku naše škola spolupracuje i s ostatními školami v regionu Povodí Ondřejnice, protože mezi vesnicemi v tomto regionu jsou úzké vazby a vztahy. Informace a poznatky jsou vyměňovány zejména na poradách ředitelů těchto škol.

SkolaOnLine Prevence

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Akce školy
Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×