logo_hukvaldy1 Prevence
Czech Čeština‎

Prevence

Minimální preventivní program 2021/2022

1. Hodnocení školního roku 2020/2021

Chod školního roku 2020/2021 byl založen na úzké spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Vynikající je rovněž spolupráce se Sdružením rodičů, se kterým jsme pro žáky a rodiče během roku plánovali připravit několik zajímavých akcí. Z důvodu epidemiologického opatření jsme však byli nuceni všechny akce zrušit Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovni. Zdravý tým pedagogů přispívá k pozitivnímu psychosociálnímu klimatu ve škole. Všechny třídy si na začátku školního roku ve spolupráci s třídními učiteli vytvořily svá vlastní pravidla ohledně vzájemných vztahů a třídní učitelé zpracovali sociometrii třídy. Rovněž se nám osvědčily třídnické hodiny, ve kterých třídní učitelé řešili s žáky jejich problémy. Školní klub pod sebou ve školním roce 2020/2021 sdružoval celkem 10 zájmových útvarů: Florbal, Modeláře - elektroniku, Modeláře - mechatroniku, Keramiku, Snaggolf, Vaření a stolování, Šikovné ruce – háčkování, Lašánek, Netradiční výtvarné techniky a Pěvecký sbor. V rámci prevence dopravy měli žáci 4. a 5. ročníku navštívit dopravní hřiště v Příboře. Vzhledem k mimořádnému opatření MZ ČR se akce neuskutečnily. Ze stejného důvodu neproběhly ani programy Centra primární prevence v Ostravě (šikana, kyberšikana, drogy a bezpečné sexuální chování), seminář pro rodiče PhDr. Jana Svobody a přednáška kurátorky OSPODu pro 8. ročník na téma Trestní odpovědnost dětí do 15 let. První stupeň si připomenul problematiku návykových látek v hodinách prvouky v kapitolách o těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy a také v hodinách přírodopisu v kapitolách o lidských orgánech a zdravém životním stylu. Součástí učebních osnov předmětu Prvouka je také dopravní výchova. Ve výchově ke zdraví žáci osmého a devátého ročníku diskutovali na téma „Prevence zneužívání návykových látek“. V chemii se devátý ročník zabýval kapitolou „Látky životu nebezpečné“ a „Deriváty uhlovodíků“, kde se diskutovalo o vlivu drog a alkoholu na organismus člověka. Osmá třída v hodinách přírodopisu přemýšlela o vlivu návykových látek na nervovou soustavu člověka a také se touto problematikou zabývala v kapitole „Hygiena duševní činnosti“, sedmáci pak v kapitole „Rostliny“. V hodinách výchov k občanství bylo toto téma připomenuto v kapitolách „Globální společenské problémy, Využití volného času, Životospráva, Hledání smyslu života“. Navíc v hodinách VkZ a VkO byly využívány filmy týkající se dané problematiky. V informatice jsou žáci seznamováni s chováním na internetu a upozorněni na možná nebezpečí. Od roku 1998 je na naší škole zřízena schránka důvěry, do které se žáci svěřují s nejrůznějšími problémy. Od roku 2015 tak mohou učinit i v systému i-škola nebo v rámci schůzky školního parlamentu, který se pod vedením výchovného poradce schází jednou za měsíc. Nové informace v dané oblasti přináší i časopis Prevence, jehož jsme předplatitelem. Webové stránky školy obsahují sekci prevence, kde může veřejnost najít strategii školy v oblasti prevence, minimální preventivní program a také program proti šikanování, který je od školního roku 2008/2009 součástí minimálního preventivního programu. Pro snadnější komunikaci mezi rodiči a učiteli je možno využít pevnou linku, mail, systém i-školy nebo mobilní telefony.

Ředitelna a zástupce ředitele 558 699 238
Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy 724 217 985
Mgr. Martin Křenek, zástupce ř.š. a školní metodik prevence 724 217 986
Mgr. Marcela Jašková, výchovný poradce 721 859 990

E - mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (hlavní adresa ředitelství školy)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (školní metodik prevence)

2. Výskyt rizikových projevů chování na škole ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 jsme u jednoho žáka řešili opakované závažné přestupky proti školnímu řádu, v dalším případě podezření na skryté záškoláctví a u dvou žáků jsme zaznamenali neomluvené hodiny.

ročník

snížená známka

z chování

neomluvené

hodiny

alkohol

kouření

ostatní

drogy

agresivní formy

chování a šikana

krádeže

1.

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

4

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

1

-

4.

-

3

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

6.

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

4

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

-

-

9.

-

-

-

-

-

-

-

celkem

0

7

0

0

0

1

0

 

3. Plán na školní rok 2021/2022

Hlavní základy MPP budou na naší škole postaveny na těchto pilířích:

 • Žáci a rodiče

Informace budou žákům nadále předávány v hodinách VkO, VkZ, Ch, INF a Př. Také příští školní rok chceme žákům nabídnout pestrou škálu volno časových aktivit. Nabídka všech zájmových útvarů ve školním roce 2021/2022 je zveřejněna na webových stránkách školy. Připravíme pro žáky odpolední a víkendové akce nad rámec jejich volno časových aktivit (Mejdan za školou, karneval, lampiónový průvod atd.). Do všech rodin prvního ročníku rozdáme informační leták o šikaně, který vychází z knihy M. Koláře Bolest šikanování.

 • Spolupráce s institucemi

Nadále budeme spolupracovat s institucemi, které se danou problematikou zabývají (PPP, OSPOD, CNN, Policie, PPPP Ostrava). Znovu oslovíme pracovníky Poradny pro primární prevenci v Ostravě a zrealizujeme programy, pro 4. a 5. ročník Nebezpečí šikany, pro 6. ročník Nebezpečí kyberšikany, pro 7. ročník Rizika elektronické komunikace, pro 8. ročník Drogy v dospívání a pro 9. ročník Bezpečné sexuální chování v dospívání. Během školního roku se obrátíme na kurátorku OSPODu, aby s žáky 7. a 8. ročníku probrala otázku právní odpovědnosti dětí do 15 let. Pro žáky 4. a 5. tříd opět domluvíme ve spolupráci se Sdružením rodičů preventivní aktivity v rámci prevence rizikového chování v dopravě. Protože minulá přednáška PhDr. Jana Svobody vzbudila mezi rodiči velký ohlas, pokusíme se zajistit další setkání, abychom mohli opět navázat na téma výchovy v rodině. Ve spolupráci s obcí Hukvaldy představíme žákům školy členy a činnost nově zřízené obecní policie. Na konci školního roku vyplníme zprávu prostřednictvím portálu preventivni-aktivity.cz.

 • Škola

Učitelé budou s žáky v třídnických hodinách diskutovat o chování, vztazích, kázni, a vandalismu. Všechny ročníky si ve spolupráci s třídním učitelem vytvoří svá vlastní pravidla ohledně vzájemných vztahů ve třídě. Třídní učitelé zpracují na začátku školního roku sociometrii třídy. Během roku plánujeme doplňovat webové stránky školy, nástěnku, knihovnu a videotéku novými materiály. I pro příští školní rok zůstaneme předplatiteli časopisu Prevence, který je pro nás užitečným zdrojem nových informací v dané problematice. Od roku 1998 mohou žáci využívat schránku důvěry.

Vypracoval: Mgr. Martin Křenek, školní metodik prevence
Schválila: Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

 

Program proti šikanování  

Prvním bodem našeho programu proti šikanování je vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Výchovný poradce a koordinátor prevence, kteří procházejí dalším vzděláváním, zajišťují předávání důležitých informací ostatním pedagogům ve škole. Ve svém studijním volnu dostali k prostudování knihy Bolest šikanování, zejména kapitolu Jak léčit bolest školních šikan,  Agresivita dětí, Jak zacházet s agresivitou, odkaz na filmy Mezi stěnami, Mezi nimi, Na hraně, Sami a Jakub, dotazníky umožňující mapovat výskyt šikany na škole a sociální klima třídy a další materiály a samozřejmě všichni zaměstnanci školy byli seznámeni s tímto programem, a školním řádem. Tímto jsme do této problematiky zainteresovali všechny pracovníky, protože předpoklad celoplošného přístupu je jednou z hlavních podmínek funkčnosti tohoto programu.

Pro kvalitnější a snadnější komunikaci mezi pedagogy jsme vytvořili užší pracovní tým, jehož členy jsou ředitel školy, výchovný poradce, koordinátor prevence a vedoucí předmětové komise z prvního stupně.

Každý rok ve 3. až 9. ročníku pravidelně provádíme na portálu proskoly.cz sociometrii pro zmapování vztahů v jednotlivých třídách. Výsledky jsou prezentovány pedagogickým pracovníkům školy a citlivě podle potřeby rodičům.

Součástí tohoto programu je také vypracování dvou krizových scénářů při řešení šikanování. První se týká postupu první pomoci při počátečních stádiích šikanování a druhý je určen pro situaci, kdy škole potřebuje pomoc zvenku. Oba tyto scénáře vycházejí z knihy Bolest šikanování.

A: Počáteční šikana

 • stanovení formy šikany
 • rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
 • nalezení vhodných svědků
 • individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
 • zajištění ochrany obětem
 • rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi
 • výchovný pohovor nebo výchovná komise a vyvodit sankce dle školního řádu
 • třídnická hodina
 • mimořádná třídní schůzka
 • práce s celou třídou

B: Pokročilá šikana

 • překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti
 • zalarmování pedagogických pracovníků a informování vedení školy
 • zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
 • pokračující pomoc a podpora oběti
 • nahlášení policii a informovat zákonné zástupce obětí a agresorů
 • rozhovor s oběťmi a svědky, popřípadě konfrontace mezi nimi
 • rozhovor s agresory, popřípadě konfrontace mezi nimi
 • vyvodit sankce dle školního řádu

Třídní učitelé v jednotlivých třídách s žáky diskutují o rozdílu mezi šikanováním a škádlením, hledají společně odpověď na otázku, jak by se ve třídě cítili bezpečně a co pro to mohou sami udělat. V souvislosti s tím si žáci ve spolupráci s třídními učiteli v jednotlivých třídách vytvářejí na začátku školního roku svá vlastní pravidla vzájemných vztahů.

Dalším bodem je prevence v samotné výuce. Konkrétně se jedná o hodiny výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, českého jazyka, kde jsou využívány různé metodické a výukové materiály a také beletristická literatura. V souvislosti s novým metodickým pokynem o prevenci šikany zavádíme ve všech ročnících od druhého pololetí 2016/2017 jednou měsíčně třídnickou hodinu.

Do prevence mimo vyučování naše škola zahrnuje hlavně mimoškolní a zájmové aktivity, návštěvy filmových a divadelních představení, sportovní soutěže, školy v přírodě, zájezdy na hory, radu žáků, schránku důvěry, družinu a akce pro děti pořádané ve spolupráci s rodiči.

Ochranný režim  na naší škole je postaven především na školním řádu. V odstavci 3 je konkrétně zakotvena věta, že projevy šikany, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, vulgární vyjadřování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům, skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší) nebo zaměstnancům, krádeže nebo další protiprávní jednání jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány. Jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a jako takové budou posuzovány. Příloha č. 4 pak řeší organizaci a zajištění dohledu v průběhu vyučování a při činnostech mimo prostory školy. Vždy na začátku nového školního roku vedení školy vypracovává plán dohledu učitelů o přestávkách na jednotlivých chodbách, a pokud to okolnosti vyžadují i zvýšenou kontrolu rizikovějších prostor, jako jsou toalety nebo šatny.

Za důležité považujeme seznámit s těmito aktivitami rodiče. Koordinátor prevence ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelkou školy vypracoval informační leták o šikaně pro rodiče (viz. příloha č. 1), který vychází z knihy Bolest šikanování, a rozdal jej do rodin žáků prvního ročníku. Dále je tento leták každoročně uveřejněn na webových stránkách školy v sekci prevence. Tam také veřejnost najde tento program.

Školní poradenské služby na naší škole zajišťují v této oblasti výchovný poradce a koordinátor prevence. Oba mají na svých informačních panelech nebo webové stránce vyvěšeny konzultační hodiny a jsou vybaveni kontakty na instituce, které se touto problematikou zabývají (PPP, CNN, SPC, Policie ČR apod.). Hlavním cílem výchovného poradce a koordinátora prevence je mezi jimi a žáky budovat takové vztahy, které se dají označit jako trvale důvěryhodné.

V širším měřítku naše škola spolupracuje i s ostatními školami v regionu Povodí Ondřejnice, protože mezi vesnicemi v tomto regionu jsou úzké vazby a vztahy. Informace a poznatky jsou vyměňovány zejména na poradách ředitelů těchto škol.

SkolaOnLine Prevence

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

Venkovní hřiště Atletická dráha
● Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provozní řád sportovního areálu

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×