logo_hukvaldy1 Uncategorised
Czech Čeština‎

Hukvaldský občasník

Hukvaldský občasník vydává Obec Hukvaldy.

Zde najdete jednotlivá čísla v elektronické podobě:

Rok 2018            
1/2018 2/2018 3/2018  4/2018      
Rok 2017            
1/2017 2/2017 3/2017 4/2017      
Rok 2016            
1/2016 2/2016 3/2016 4/2016      
Rok 2015            
1/2015 2/2015 3/2015 4/2015      
Rok 2014            
1/2014 2/2014 3/2014 4/2014      
Rok 2013            
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013      
Rok 2012            
1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 5/2012    
Rok 2011            
1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011    
Rok 2010            
Není            
Rok 2009            
1/2009 2/2009 3/2009        
Rok 2008            
1/2008 2/2008 3/2008 4/2008      
Rok 2007            
1/2007 2/2007 3/2007 4/2007      
Rok 2006            
1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 volební 5/2006 6/2006
Rok 2005            
1/2005 2/2005 3/2005 4/2005 5/2005 6/2005  
Rok 2004            
1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004 mimořádný
Rok 2003            
1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003  
Rok 2002            
1/2002 2/2002 3/2002 4/2002 5/2002    
Rok 2001            
1/2001 2/2001 3/2001 4/2001 5/2001 6/2001  
Rok 2000
           
1/2000 2/2000 3/2000 4/2000 5/2000 6/2000  
Rok 1999
           
1/1999 2/1999 3/1999 4/1999 5/1999 6/1999  

ZAME GRANT 2018ArcelorMittal Logo


Firma ArcelorMittal Ostrava vyhlašuje každoročně zaměstnanecké granty ZAME GRANT.
Zaměstnanecké granty jsou příležitostí pro všechny kmenové zaměstnance ArcelorMittal Ostrava a dceřiných společností, kteří chtějí udělat dobrý skutek a podpořit neziskovou organizaci, ve které dlouhodobě a aktivně pomáhají.

Foto 3Foto 3Foto 3

Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o již od roku 2010 pomáhá při zajišťování finančních prostředků pro výuku polytechnického vzdělávání a technických kroužků včetně odborné pomoci zaměstnanec firmy ArcelorMittal Ing. Jiří Chvalina. Za tuto dobu získal pro naši školu ze zaměstnaneckých grantů přes 100 000 Kč. Finanční prostředky byly využity na nákup vybavení pro práci žáků v polytechnickém vzdělávání i v mimoškolních aktivitách.
Odbornost a zkušenosti Ing. Jiřího Chvaliny jsou pro naši školu přínosem.

                                                                                                                                                                                                     Alena Lévová, ředitelka školy

Exkurze Dlouhé stráně

V rámci projektu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009 uspořádala naše škola pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd jednodenní exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách.

Pro bližší představu má elektrárna tři "nej": největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Elektrárna plní v elektrizační soustavě několik významných funkcí. Tou hlavní je přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou - v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud.

Po příjezdu jsme v informačním středisku v hlavní budově elektrárny dostali veškeré informace o provozu elektrárny a shlédli naučný film o historii a současnosti. Pak naše cesta vedla podzemním tunelem do kaverny, kde jsou umístěny dvě reverzní Francisovy turbíny. Nakonec nás autobus vyvezl k horní nádrži. I přes silný vítr a mlhu, která by se dala krájet, se exkurze vyvedla a žáci tak alespoň mohli na vlastní kůži pocítit odvrácenou tvář hor.

Mgr. Martin Křenek

Otvírání pramenů s Lašánkem

Základní škola a Mateřská škola získala v rámci tohoto projektu z Ministerstva školství částku 47 000 Kč na akce Noc s Andersenem, čtenářskou soutěž Komu čtení nevadí a vyhlášení ankety čtenář roku obecní knihovny 2008 (obecní knihovna je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy).

Celou akci jsme započali výrobou plakátů s žáky vyšších ročníků, ve kterých jsme pozvali žáky, rodiče, prarodiče, zaměstnance školy i širokou veřejnost. Plakáty jsme vyvěsili na všechny vchody do školy. Současně jsme účel akce vysvětlili žákům - lašánkům a dali jsme jim za úkol, aby i oni přizvali své kamarády, rodiče, prarodiče. Osobně jsme také pozvali žáky školy, kteří do Lašánku nechodí. Mnozí žáci byli od začátku nečekaně nadšení a někteří nám poměrně často příležitostně sdělovali, že se už moc těší.

„Otvírání" se pak uskutečnilo až v náhradním termínu, v prvním termínu bylo počasí až ukázkově škaredé. K pramenům jsme vyrazili všichni společně od školy, děti jsme poučili, jak se mají chovat v lese. Nečekaně brzy po začátku výpravy se u dětí objevil hrozný hlad.

U pramenů jsme potkali dvě velice smutné víly, které byly unavené po dlouhé zimě a péčí o prameny v lese. Všichni přítomní jim ochotně nabídli pomoc. Děti ozdobily okolí pramenů a přilehlého potoka svými podobiznami z přírodnin. Pak víly poprosily paní ředitelku, aby prameny a potok otevřela kouzelným klíčem. Kdo chtěl, namočil do vody prsty a vodě něco popřál. Podařilo se nám tak rozveselit studánkové víly. Děti nabraly vodu z pramenů a potoka do skleniček a zhodnotili ji pomocí smyslů.

Během celé cesty jsme si všímali rostlin a živočichů. S pomocí paní učitelek se děti naučily pojmenovat čtyři jarní byliny a tři stromy rostoucí po cestě, společně jsme pozorovali krásnou probouzející se přírodu Hukvald. Využili jsme také pěkného pohledu na hrad Hukvaldy. Děti si zapamatovaly, jak se jmenuje řeka, kterou jsme po cestě přecházeli (Ondřejnice) a také jsme zahlédli srnku, jak běžela po poli. Při několika zastaveních na odpočinek děti přednesly dvě básničky a zazpívaly tři písničky, jednu píseň doprovodily hudebními nástroji z přírodních materiálů, povedl se jim i taneček o rakovi. Noty, slova písní a básní obdrželi všichni další účastníci, aby se mohli maximálně do všeho dění zapojit. Každý účastník nakonec dostal malou sladkou odměnu.

Celou akci jsme započali výrobou plakátů s žáky vyšších ročníků, ve kterých jsme pozvali žáky, rodiče, prarodiče, zaměstnance školy i širokou veřejnost. Plakáty jsme vyvěsili na všechny vchody do školy. Současně jsme účel akce vysvětlili žákům - lašánkům a dali jsme jim za úkol, aby i oni přizvali své kamarády, rodiče, prarodiče. Osobně jsme také pozvali žáky školy, kteří do Lašánku nechodí. Mnozí žáci byli od začátku nečekaně nadšení a někteří nám poměrně často příležitostně sdělovali, že se už moc těší.

Děti vyslovily přání opakovat akci i příští rok. Jako vhodnou lokalitu jsme vybrali další místní pramen - U Korytek.

Přes veškerou propagaci se nám sice nepodařilo získat mnoho rodičů a širokou veřejnost, ale na druhé straně rodiče ochotně souhlasili s účastí svých dětí. Některé děti byly u pramenů poprvé v životě. Celkově byly ohlasy velmi pozitivní, „Otvírání" se moc líbilo. Jen se objevila stížnost, že bylo horko, cesta byla dlouhá (asi 30 minut chůze) a v jednom případě poznámka, že „tam bylo moc stromů" ...

Celkem se „Otvírání" zúčastnilo 47 dětí ve věku 0 - 12 let (z toho 34 dětí absolvovalo celou trasu, 13 z organizačních důvodů jen část), paní ředitelka školy, čtyři paní učitelky, jedna paní vychovatelka, dvě maminky s kočárky a jedno děťátko u maminky v bříšku.

RNDr. Hana Piskořová

„S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“

Z minulého čísla Občasníku jste se dozvěděli, že dne 20. ledna 2009 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (zkráceně EVVO) ve školách v roce 2009". Cílem programu je podpořit projekty environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty na školách. ZŠ a MŠ L. Janáčka se do tohoto rozvojového programu také přihlásila. Vypracovali jsme projekt s názvem „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu" a v květnu jsme se dověděli, že nás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do programu vybralo. Získali jsme dotaci 136 000 na náš projekt. Část projektu jsme původně měli společný se ZŠ Fryčovice a ZŠ Kozlovice. Bohužel zmíněné školy dotaci z ministerstva nezískaly.

Celý projekt je věnován vodě nejen na Hukvaldech, ale i „vodním"zajímavostem v Moravskoslezském kraji.

I když jsme nevěděli, zda dotaci získáme, práci na projektu jsme započali již v dubnu v rámci oslav Dne Země. Žáci na prvním stupni se z pověsti dověděli, že Hukvaldy mají svého vodníka. Protože v pověsti je vodník pěkně popsaný, pokusili se hukvaldského vodníka namalovat. Některé děti napsaly básničku o vodníkovi, o vodě. V 5. ročníku si žáci zahráli hru na koloběh vody a vyplnili pak pracovní list. Pro žáky 2. stupně Den Země zprostředkoval zkoumání vody v chemické laboratoři, tvorbu básní k tématu voda a čtení encyklopedií, které byly zdrojem pro výrobu plakátu Vodní říše.

Lašánek začal nacvičovat krátký program o vodě a předvedl ho v rámci Akademie ke Dni matek, 6. května 2009 v sále školy.

V 3. a 4. třídě se žáci v dalších měsících dozvěděli mnoho poznatků, zajímavostí, přirovnání a rčení o vodě. V květnu začala celá škola nacvičovat zpívání písní o vodě. Vznikl malý zpěvníček s písněmi o vodě. Vybrali jsme písně o vodě v různých podobách, o zařazení některých písní rozhodli sami žáci. Všichni měli možnost si svůj zpěvník vyzdobit. Mnozí žáci prvního stupně si půjčili zpěvníky domů, aby si mohli písničky přehrát na nějakém hudebním nástroji, případně ukázat zpěvník rodičům. Společně budeme ze zpěvníků zpívat na slavnostním ukončení školního roku. Žáci si budou moci zpěvníky vzít domů.

15. června 2009 vybraná část žáků se třemi učiteli vyrazila v rámci projektu na exkurzi do CHKO Poodří. Navštívili Záchrannou stanici ohrožených živočichů v Bartošovicích a plavili se na raftech po Bartošovickém rybníku a části řeky Odry. Při plavbě měli možnost pozorovat přírodu přímo z vody.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku v pátek 19. června navštívili Mlýnskou dolinu ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm. V Mlýnské dolině viděli různá řemesla, při kterých voda našim předkům významně sloužila a pomáhala. Žákům se asi nejvíce líbila kovárna a mlýn. V Liščím mlýně se žáci dověděli informace o životě a zvycích indiánů. Voda je provázela nejen tématem programu, ale i v podobě deště, bláta a kaluží. Po celou dobu velice vydatně pršelo.

Přehradu Šance navštívili žáci 6. ročníku v pondělí 22. června. V tentýž den se konala i exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Obě exkurze provázelo velmi nepříznivé počasí.

Zbývající části projektu budou realizovány na podzim příštího školního roku.

Přeji všem, aby voda během prázdnin přinášela jen radost a užitek.

RNDr. Hana Piskořová

iŠkola.czlogo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

Plánované události ZŠ a MŠ Leoše Janáčka

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×