logo_hukvaldy1 Závěrečná zpráva „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“
Czech Čeština‎

Závěrečná zpráva „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“

Dne 20. ledna 2009 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (zkráceně EVVO) ve ško-lách v roce 2009. Cílem programu bylo podpořit projekty environmentálního vzdělání, vý-chovy a osvěty na školách.

ZŠ a MŠ L. Janáčka Hukvaldy se do tohoto rozvojového programu také přihlásila. Vypracovali jsme projekt s názvem „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu" a čekali jsme, jestli nás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do tohoto programu vybere.

Jak už název napovídá, projekt je věnovaný vodě nejen na Hukvaldech. V projektu jsme původně plánovali spolupráci se ZŠ Kozlovice a ZŠ Fryčovice. Chtěli jsme společně pozorovat, mapovat a monitorovat řeku Ondřejnici a její přítoky, určovat živočichy a rostliny v okolí řeky a také zkoumat zjevné znaky znečištění řeky Ondřejnice od jejího pramene v Kozlovicích, přes obec Hukvaldy až po hraniční část obce Fryčovice. Výsledky měření všech tří škol se měly porovnat a vyhodnotit na společné závěrečné prezentaci. Bohužel základní školy v Kozlovicích a ve Fryčovicích do dotačního programu nebyly vybrány, proto s naší školou na projektu nepracovaly. Žáci naší školy však provedli část měření i v obci Kozlovice.

Vodní tematice jsme se začali věnovat již v dubnu letošního roku. I když jsme ještě nevěděli, zda-li obdržíme dotaci, dle možností jsme provedli některé aktivity. Počátkem dubna jsme zorganizovali již dříve zamýšlené a naplánované „Otvírání pramenů" s dětským lidovým souborem Lašánek. Na akci jsme přizvali širokou veřejnost a žáky, kteří do Lašánku nechodí. Kromě vlastního „otvírání" jsme s dětmi zpívali různé písničky o vodě a přírodě, pozorovali jsme probouzející se jarní přírodu, jarní rostliny a také různé živočichy.

V rámci Dne Země proběhlo několik různých aktivit. Žáci první třídy absolvovali brainstorming o vodě. Tito žáci a žáci druhého ročníku se pokusili namalovat hukvaldského vodníka. Z jejich výkresů jsme vyrobili galerii vodníků na chodbě prvního stupně. Loňská pátá třída si zahrála na koloběh vody v přírodě. Někteří žáci druhého stupně zkoumali různé vzorky vody v chemické učebně, jiní vyhledávali zajímavosti o vodě v encyklopediích, vymýšleli básničky a povídání o vodě, vzpomínali, kde se v literatuře objevuje téma Voda. Z těchto ak-tivit vznikl plakát, který na nějaký čas vyzdobil chodbu na druhém stupni. Také jsme ve škole vytvářeli mozaiky z víček od Pet lahví. Pátá třída vytvořila krásné mozaiky s názvem „Jásající kapr" a „Duhová louka".

V květnu soubor Lašánek na akademii ke Dni matek vystoupil s krátkým programem věnovaným vodě, její mnohotvárnosti a kráse.

V červnu jsme absolvovali všechny plánované exkurze za ekologickým využitím vody a jejími krásami v našem kraji (1., 2. a 3. třída - Mlýnská dolina v Rožnově pod Radhoštěm a Liščí mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm, 4. a 5. třída - přehrada Morávka a Rybí dům v Chotěbuzi, 6. třída - přehrada Šance, 7., 8. a 9. třída - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, vybraní žáci školy - CHKO Poodří). K exkurzím paní učitelky a páni učitelé vytvořili pracovní listy (příloha č. 1). Exkurze provázela, až na exkurzi do Poodří, značná nepřízeň počasí. Pro nepřízeň počasí jsme také veškeré praktické práce v řece Ondřejnici museli přesu-nout až na podzim roku 2009.

Asi měsíc před koncem školního roku jsme se začali učit různé písničky o vodě a s vodou v mnoha podobách. V hudební výchově jsme o písničkách podebatovali a žáci si pod vedením učitelů všimli, že se voda váže se smutkem i radostí a také, že se voda vyskytuje v mnoha českých písničkách. Nacvičené písně dobrovolníci společně zazpívali na slavnostním ukončení školního roku 2008/2009. Pro jednodušší nácvik vznikl malý „vodní" zpěvníček, který si žáci vyzdobili podle svých představ a mohli si jej odnést domů (příloha č.3). Až pře-kvapivě hodně žáků mělo o zpěvníček zájem.

Praktickým pracím v řece Ondřejnici a jejím okolí byl věnován projektový den stano-vený na 18. září 2009. Projektovému dni předcházela teoretická příprava, nákup potřebných pomůcek, přístrojů a literatury, příprava pracovních listů (příloha č. 2) a výroba papírových lodiček v první a druhé třídě. Pro celý první stupeň se podařilo zajistit projížďku vláčkem Podhoráčkem do obce Kozlovice a zpět. Trasa vláčku vede na mnoha místech nedaleko toku řeky Ondřejnice, žáci tak mohli pozorovat řeku jinak než při pěší procházce. Protože se cesto-valo vláčkem na dvě etapy, ještě před cestou si čtvrtá a pátá třída zahrála na kapku vody a tím na koloběh vody v přírodě. Při cestě zpět šli žáci první a druhé třídy hledat hukvaldského vodníka. Měl by přebývat v řece Ondřejnici. O něm a místě, kde údajně žije se dozvěděli z pověsti „O hukvaldském vodníkovi"(příloha č. 3). Vodníka sice nenašli, ale pustili si po vodě předem vyrobené papírové lodičky. Žáci třetí třídy sledovali jeden z místních potoků - bývalý mlýnský náhon.

Praktické práce v řece Ondřejnici prováděli především žáci druhého stupně podle od-borné metodiky české studentky Dánské technické univerzity v Kodani, oboru Vodní stavby (příloha č. 2). Se svými učiteli podle návodu z odborné metodiky změřili potřebné veličiny a z nich následně vypočítali průtok řeky Ondřejnice na vybraných vhodných místech, změřili pH vody, její teplotu, pozorovali zjevné znaky znečištění řeky, určovali a pozorovali rostliny (zvláště rozšíření křídlatky české) a také živočichy podél řeky a v jejím toku. Žáci zjištěné údaje zaznamenávali do pracovních listů a mapy (příloha č. 2). V dalších dnech naměřené hodnoty zpracovali, určili některé druhy rostlin a živočichů, které se nepodařilo v terénu přes-ně pojmenovat.

Šestá a sedmá třída se vydala do obce Kozlovice, aby na hoře Ondřejník vypátrala pramen řeky Ondřejnice. Protože voda u pramene řeky viditelně nevytékala (tekla skrytě jen pod kameny) monitorování řeky provedli žáci poprvé asi pěr set metrů od pramene. Další měření pak uskutečnili u autobusové zastávky Kozlovice, garáže. V Kozlovicích u Fojtství žáci pátého ročníku změřili teplotu a pH toku. V hukvaldské oboře žáci devátého ročníku prováděli měření v řece dvakrát. Kromě toho s odborníkem, panem Koutným, správcem obory, navštívili rybí sádky. Změřili teplotu a pH tamějšího rybníka. Trasu od myslivecké chaty v Dolním Sklenově až do Rychaltic k restauraci „U Richarda" zkoumal osmý ročník. Ten měl s sebou také odborníka, bývalého správce místní obory pana Chovance. Žáci provedli celkem čtyři měření.

I při praktických pracích nám moc nepřálo počasí. Po několik dní bylo zataženo, ale neměli jsme odvahu již s pracemi déle čekat, protože jsme se obávali ochlazení, které by znemožnilo práci ve vodě. Ve zvolený den vypadalo, že každou chvíli začne pršet, celé dopo-ledne mrholilo a teprve při zpáteční cestě se počasí začalo zlepšovat. Další podstatnou, námi neovlivnitelnou komplikací, byl i veliký nedostatek vody v řece. Proto bylo značně obtížné určit rychlost vody v toku pomocí míčku (podle odborné metodiky). Z vody trčelo poměrně hodně kamenů a mnohde najít desetimetrový úsek bez kamenů bylo nemožné. Tento fakt je hlavním důvodem zkreslení některých naměřených hodnot (výkyvů průtoků). Používaný mí-ček někdy až překvapivě nepostupoval vpřed nebo se zachytával o kameny.

Přes zmiňované komplikace si žáci vyzkoušeli v praxi práci s digitálním pH metrem a digitálním teploměrem, pozorovali a pracovali přímo v přírodě, seznámili se s možnými problémy při výzkumu, určili alespoň deset rostlin (např. netýkavku žláznatou, kopřivu dvou-domou, mátu vodní, lopuch větší, jitrocel kopinatý, jitrocel větší, sedmikrásku obecnou, řebří-ček obecný, ostružiník, kontryhel obecný, křídlatku českou, jeřáb ptačí, buk lesní, dub zimní, dub letní, smrk ztepilý a některé ovocné stromy podél toku) a živočichy kolem a v toku řeky, odebírali pomocí síťky drobné vodní živočichy. Pod vedením učitelů a odborníků se žáci po-kusili zdůvodnit získané výsledky. Místa měření, naměřené hodnoty, vypočítané průtoky a další komentář k pracím jsou uvedeny v příloze č. 2.

Potěšitelné je, že žáci našli v řece v hukvaldské oboře živého raka říčního a údajně rak říční žije v řece také v Rychalticích. Cestou na horu Ondřejník žáci zahlédli několikrát mloka skvrnitého a až nečekaně velké množství drobných žab, především skokana hnědého. Mnozí žáci viděli živého mloka poprvé a byli překvapeni jeho barevností. Mloka kolem potoka našli i žáci čtvrtého a pátého ročníku o pár dní později při své cestě od pramene „Za Křížem" v Rychalticích, podél přilehlého potoka až k jeho soutoku s řekou Ondřejnicí v Dolním Skle-nově (část obce Hukvaldy). Kolem potoka a v řece Ondřejnici všechny skupiny nalovily ble-šivce. V Kozlovicích nedaleko od pramene jich bylo nejvíce a podařilo se odchytit larvu chrostíka. Tyto skutečnosti vypovídají o tom, že kvalita vody v řece se zhoršuje se vzdáleností od pramene, ale celkově není až tak špatná. A to přesto, že v řece teklo velice málo vody a poměrně hodně domácností vypouští do řeky svou odpadní vodu, protože v obci Hukvaldy zatím není zbudovaná kanalizace. Žáci si všimli míst, kde do řeky teče odpadní voda a byli upozorněni na samočisticí schopnost řeky, která však není neomezená. Žáci se shodli na nut-nosti čištění odpadních vod a tedy na naléhavé potřebě zbudování obecní kanalizace (zbudo-vání kanalizace obec již dlouhodobě plánuje).

Odborníci doprovázející osmou a devátou třídu byli kromě jiného připraveni odpovídat na různé otázky žáků a také žákům sdělili mnoho různých zajímavostí. Díky panu Koutnému se žáci dostali do míst hukvaldské obory, kam běžní návštěvníci obory nesmí.

Podařilo se nám získat z Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) v Ostravě hodnoty průtoků naměřené ve stejný den a dobu profesionálními přístroji. Pro srov-nání jsou uvedeny také v příloze č. 2.

Další aktivity naplánované v projektu realizovaly některé třídy v průběhu měsíce září a v říjnu. Bylo to především malování místního vodníka žáky první třídy, výroba rybiček z přírodního materiálu, hraní a koncertování s vodou pomocí sklenic a skleniček. Hodně žáků bylo překvapeno, jaké zvuky se dají vyloudit na obyčejné tenkostěnné skleničky a že jde na tyto skleničky zahrát písničku. Společně jsme se zamýšleli, kolik vody je v člověku, kolik vody se denně spotřebuje na běžné činnosti. S žáky jsme hledali možné úspory vody. V říjnu jsme vyhlásili týden rozumné úspory vody. Celý týden jsme hlídali, aby někde ve škole zbytečně netekla voda, neprotékaly záchody. Vyučující současně zdůraznili, že úspora vody nesmí negativně ovlivnit hygienické návyky. Snad čistotnost žáků nebo trvalé šetření s vodou způ-sobilo, že se v daném týdnu spotřeba vody ve škole nesnížila, ale ani nezvýšila.

Abychom od občanů obce zjistili informace o nejznámějších pramenech v obci, pra-menech „Za Křížem" v Rychalticích a pramene „U Korytek" v Hukvaldech (například, zda-li občané k pramenům chodí a využívají-li nějak vodu), dostali žáci domů dotazníky s prosbou o jejich vyplnění rodiči, prarodiči, přáteli školy. Vyhodnocení dotazníků a žádost o hygienický rozbor vody z pramenů lze najít v příloze č. 3. Získané informace poskytneme místní paní kronikářce a zveřejníme v místním zpravodaji Občasník.

Naše práce vyvrcholily společnou konferencí v sále školy konanou dne 16. listopadu 2009. Všechny třídy si připravily prezentaci o své práci na projektu. Sál školy jsme vyzdobili velkou kapkou vody, obrázkem světoznámého vodníka pana Josefa Lady a malými kapkami vody. Na každé kapce byly vyjádřeny zážitky z práce na projektu. Nejmenší žáci ozdobili kapku obrázkem, větší namalovali nejen obrázek, ale připsali své zážitky a to, co se jim na projektu líbilo či nelíbilo. Vyšší ročníky pak vyjádřily navíc své získané znalosti a vztah k vodě pomocí tzv. pětilístku (v příloze č. 3). Forma závěrečné prezentace nebyla nijak určená. Některé třídy měly prezentaci připravenou v počítači pomocí programu Microsoft PowerPoint, jiné si vyrobily plakát či nástěnný obraz a prezentaci doplnily četbou vlastních prací a dramatickým doprovodem. Lašánek s dobrovolníky za doprovodu kytary a basy zazpíval dvě písničky. Mnozí žáci se báli svého vystoupení, většina z nich takto vystupovala poprvé v životě. Kromě mluveného slova žáci zvládli i obsluhovat techniku potřebnou k prezentaci a nutno říci, že se všem vystoupení povedlo. Bylo vidět, že prezentace zaujaly posluchače v sále. Celou konferenci natáčela regionální televize Sněženka. Ta nám z dodaných a natoče-ných materiálů vyrobí DVD, jež pak bude vysílat místní kabelová televize.

Asi poslední aktivitou v projektu bylo předvedení vybraných prezentací na Vánoční akademii rodičům a ostatním hostům.

Během celého projektu vzniklo několik pracovních listů, nástěnné obrazy, plakátky ve tvaru kapky, početná fotodokumentace, obrázky vodníků, papírové lodičky, rybičky z přírodních materiálů, seznamy písniček o vodě, seznamy „výskytu různých podob vody" v knížkách, filmech a v televizi, plakát o vodě, nástěnky o pracích na projektu, dotazník o pramenech, žádost na obecní úřad o hygienický rozbor vody z pramenů, zpěvník, několik článků do obecního zpravodaje Občasník, DVD o projektu...

Myslím, že jsme naplánované aktivity v rámci projektu úspěšně zvládli. Většinu aktivit žáci hodnotili velice kladně a s nadšením. Žáci sami přiznali, že je velice bavily jednotlivé praktické práce, na exkurzích se jim moc líbilo, ale nebavilo je vyplňování pracovních listů.

Nejsem si jistá, kolik konkrétních znalostí v žácích po ukončení prací na projektu zů-stává. Jisté je, že si mohli vyzkoušet práci s různými pomůckami a přístroji zakoupenými v rámci projektu (pomůcky a přístroje budeme využívat při další výuce) a také mohli navštívit místa, kam by se bez finanční podpory z projektu nedostali. Podařilo se nám také rozšířit knihovnu o množství cenných a zajímavých knih.

Snad na základě různých poznatků a zážitků z projektu se někteří zamyslí nad potřebou ochrany vody a její vzácností. Někdy si vzpomenou na místo své exkurze, měření v řece a třeba se o své zkušenosti nyní podělí s rodiči a následně časem se svými dětmi. Lze jen dou-fat, že se co nejvíce žáků i dospělých bude k vodě chovat ohleduplněji, bude vodou šetřit, vodu chránit, aby zůstala také pro další generace...

Poznámka: Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na ředitelství školy

RNDr. Hana Piskořová

SkolaOnLine Závěrečná zpráva „S vílami húkalkami ni enem za ukvaldsku vodu“

logo e strava

 

Jídelníček pro dnešní den:

logo

Rozpis využití prostor školy

-->

Venkovní hřiště Atletická dráha
Tělocvična Společenský sál


Kalendář - podrobný rozpis

Provoz venkovního hřiště (PDF, 565 kB)

Provozní řád sportovního areálu

Videogalerie

Sledujte nás na Facebooku


TOP
×